Shri Chaubisi Jain Temple

Shri Chaubisi Jain Temple, Chanderi - Tripadvisor